Діяльність органів студентського самоврядування

Навчально-виховний процес і все студентське життя в коледжі ґрунтується  на засадах демократії та гуманізму, а невід’ємною частиною цього є студентське самоврядування. У нашому навчальному закладі студентське самоврядування регламентується Статутом коледжу і визначається Положенням про студентське самоврядування. Вищим органом студентської ради є загальні збори студентів коледжу, гуртожитку. Самоврядування в коледжі стало тим підґрунтям, на якому майбутні спеціалісти набувають організаторських і управлінських навичок. Сфери студентського самоврядування багатогранні, але з них можна виділити дві основні:

  • самоврядування в навчальному закладі, гуртожитку;
  • самоврядування в організації побуту і відпочинку.

Студрада створена з метою розвитку демократичних форм в управлінні навчально-виховним процесом, утвердження принципів «педагогіки співпраці», об’єднання зусиль викладачів, студентів і батьків у розв’язанні завдань навчання та виховання, формування активної позиції, навичок самостійної громадської роботи, залучення до діяльності по формуванню особистості в студраді коледжу та групових колективах, розвиток вмінь і навичок у дотриманні правил культури поведінки, духовності і соціальної активності, а також формування у студентів навичок організатора, керівника, що може задовольнити молодіжні потреби, реалізувати студентські інтереси й створити середовище для спілкування і взаємодії молоді.

Студентський актив є посередником між адміністрацією навчального закладу та студентського колективу. На засіданнях активу розглядаються багато питань, проводяться зустрічі з адміністрацією, а також спільно з адміністративною радою проводиться робота з тими студентами, які потребують посиленої педагогічної роботи.

На органи студентського самоврядування покладається багато завдань та обов’язків, але основним завданням такої організації є захист прав та інтересів студентства, вирішення їхніх соціальних проблем.  Діяльність самоврядування полягає у наступному:

– формуванні у студентів ЧБЛК патріотичних почуттів, поваги до України, рідного краю та alma mater, а також почуттів національної свідомості і гідності;

– забезпеченні захисту прав та інтересів студентів в органах державної влади і органах управління ЧБЛК, сприянні задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побу­ту, оздоровлення, відпочинку тощо;

– допомозі адміністрації ЧБЛК в організації навчально-виховної роботи в ЧБЛК і сприяє її проведенню;

– допомозі адміністрації ЧБЛК в організації побуту студентів у гуртожитку і здійсненні заходів, спрямованих на його поліпшення;

– координації діяльності старост академічних груп;

– здійсненні контролю за дотриманням студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку ЧБЛК;

– сприянні пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів, наданню їм всебічної допомоги;

– сприянні створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

– сприянні діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами;

– сприянні участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, ре­гіо­нальних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;

– участі в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних заходів, днів ЧБЛК тощо;

– пропаганді здорового способу життя, запобіганні вчиненню студентами правопо­рушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

– залученні студентів до участі в охороні громадського порядку на території коледжу;

– створенні, у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з адміністрацією студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами, студентських підприємств тощо;

– організації співробітництва зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляючи ЧБЛК у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

– представленні ЧБЛК у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодії з органами студентського самоврядування університетів зарубіжних країн, участі в організації міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

– пошуку робочих місць для студентів, сприянні працевлаштуванню випускників;

– здійсненні інформаційної та видавничої діяльності.

Щороку наприкінці навчального року проводиться звітно-виборча студентська конференція, на якій аналізується робота студентського самоврядування у коледжі за звітний період та обирається новий склад виконавчого органу студентського самоврядування.

Головою студентської ради коледжу є студентка 121 групи Лисяк Яна. На лідерів студентського колективу, покладена найбільша відповідальність і найскладніші завдання. Команда дієва, хоча виникають деякі складності, недоліки діяльності, але актив молодий та працездатний і саме головне прагне працювати, реалізувати свої можливості, вирішувати проблеми.

Коледж має власний досвід роботи в вихованні студентської молоді та діяльності студентського самоврядування та прагне підвищити авторитет коледжу як у своєму регіоні, так і у масштабах України (рис. 1).

Рис. 1 – Інформаційний вісник студентської ради коледжу

В концепції діяльності коледжу зазначена мета – розвивати та стверджувати у студентів почуття патріотизму та гордості за свій навчальний заклад, за своє місто, за державу, поваги до викладачів і до знань. Одним із завдань діяльності студентів є підвищення рівня зацікавленості в навчанні, самопідготовці та науковій діяльності. Саме робота та участь студентів у вирішенні питань навчання, поза аудиторних заходів, проведення круглих столів, конкурсів, конференцій, диспутів, тощо, дає можливість досягати очікуваного результату – почуття поваги до себе та власної думки, підвищення активної участі у громадському житті коледжу, стимулювання до саморозвитку та самовдосконалення, відчуття відповідальності до конкретної роботи і власне розкрити свій потенціал